PRIVACYBELEID LOGIC NL WEBSITE

Deze website wordt beheerd door Japan Tobacco International Company Netherlands B.V. (JTI), gevestigd aan de Bella Donna 4, 1181RM Amstelveen, Nederland.

Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) (tezamen met onze gebruiksvoorwaarden en de overige documenten waarnaar hierin wordt verwezen) geven aan hoe wij de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, of die jij ons verschaft, door ons worden verwerkt. Lees het navolgende zorgvuldig door om te begrijpen wat onze zienswijze is en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming en alle latere wetgeving inzake gegevensbescherming is JTI de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke.
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en kun je richten aan infoNL@logicvapes.com

VERPLICHTING OM WIJZIGINGEN AAN ONS DOOR TE GEVEN

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van je hebben, juist en up-to-date zijn. Houd ons op de hoogte als er wijzigingen komen in jouw persoonsgegevens gedurende de relatie die je met ons hebt.

INFORMATIE DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN

Wij kunnen de volgende gegevens over jou verzamelen, op de volgende manieren:
Informatie die jij ons verschaft.

Jij kan ons informatie verschaffen bijvoorbeeld doordat je een contactformulier op onze site www.logicvapes.nl invult of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of anderszins. De informatie die jij ons verschaft kan je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten.
Informatie die wij over jou verzamelen.
Met betrekking tot elk van jouw bezoeken aan onze site kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
• Technische informatie, inclusief het Internet Protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om jouw computer op het internet aan te sluiten, browsertype en versie, tijdzone-instelling, browser plug-in soorten en versies, besturingssysteem en platform, en;
• Informatie over jouw bezoek, waaronder: de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanaf onze site (inclusief datum en tijd); pagina’s die je hebt bekeken of gezocht; paginareactietijden, downloadfouten, de duur van de bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en methoden die worden gebruikt om weg te navigeren vanaf de pagina, en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons Customer Contact Centre te bellen.
Informatie die wij vanaf andere bronnen ontvangen.
Wij kunnen informatie over jou ontvangen als je gebruikmaakt van een van de andere websites die wij beheren of andere diensten die wij leveren. Wij werken ook nauw samen met derden (met inbegrip van bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers of analyseproviders en zoekinformatieproviders) en kunnen van hen informatie over jou ontvangen.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JOUW INFORMATIE EN MET WELK DOEL


Wij gebruiken jouw informatie uitsluitend als dit wettelijk is toegestaan. Wij zullen jouw informatie met name gebruiken in de navolgende omstandigheden:
• Indien wij moeten voldoen aan een verplichting op grond van de wet of regelgeving;
• Indien het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of van die van derden) en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen;
• Indien wij jouw toestemming nodig hebben om je gegevens te verwerken.
Dit worden de “gerechtvaardigde gronden” genoemd. Wij mogen jouw informatie voor meer dan één gerechtvaardigde grond gebruiken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij je gegevens gebruiken. Neem contact met ons op via infoNL@logicvapes.com als je meer wilt weten over de specifieke wettelijke grond op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Informatie die jij ons verschaft.
Wij gebruiken de informatie die wij over jou hebben op de volgende manieren:
• om contact met je op te nemen in verband met vragen die wij hebben;
• om je te informeren over wijzigingen in onze service, wijzigingen op onze site of andere wijzigingen die op jou van toepassing kunnen zijn, en
• om ervoor te zorgen dat content van onze site voor jou en je computer zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd.
Informatie die wij over jou verzamelen

Wij gebruiken informatie:
• om onze site te beheren en voor intern gebruik, zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, research, voor statistische en onderzoeksdoeleinden;
• om onze site te verbeteren zodat onze site voor jou en je computer zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd;
• als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig en beveiligd te houden.
Informatie die wij vanaf andere bronnen ontvangen

Wij kunnen informatie combineren met informatie die jij ons verschaft en informatie die wij over jou verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie voor de hierboven genoemde doeleinden gebruiken (afhankelijk van het soort informatie dat wij ontvangen).

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze site kan links naar andere websites die van belang zijn bevatten. Wanneer je eenmaal van zo’n link gebruik hebt gemaakt om onze site te verlaten, dien je er echter rekening mee te houden dat we geen controle hebben over die andere website. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van enige informatie die jij hebt verschaft bij jouw bezoek aan deze sites, en deze sites vallen niet onder dit Privacybeleid. Je dient voorzichtigheid te betrachten en het privacybeleid dat van toepassing is op de betreffende website te bestuderen voordat je die website gaat gebruiken.

OPENBAARMAKING VAN JOUW INFORMATIE

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie met elk lid binnen onze groep delen, te weten onze dochterondernemingen, de uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.
Wij kunnen jouw persoonsgegevens met geselecteerde derden delen, waaronder:
• Business partners, leveranciers en onderaannemers, voor de uitvoering van contracten die wij met hen of jou aangaan. Wij gebruiken bijvoorbeeld het mailplatform Mailchimp dat wordt beheerd door The Rocket Science Group LLC, die jouw gegevens verwerken in overeenstemming met hun privacybeleid dat je kunt lezen op https://mailchimp.com/legal/privacy/
• Analytics- en zoekmachineaanbieders die ons bijstaan bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.
Wanneer gegevensoverdracht naar derden plaatsvindt, worden gegevens overgedragen aan landen die door de Europese Commissie zijn erkend als landen met voldoende gegevensbescherming, of met adequate en geschikte waarborgen zoals het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, of die standaardclausules in contracten toepassen voor dergelijke overdrachten. Als je nadere informatie hierover zoekt, neem dan contact met ons op via infoNL@logicvapes.com
Wij kunnen jouw persoonlijke informatie onder de volgende omstandigheden aan derden bekendmaken:
• Als wij een onderneming of activa verkopen of kopen; in dat geval kunnen wij jouw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van die onderneming of activa bekendmaken.
• Als JTI danwel nagenoeg alle activa van JTI door een derde worden verkregen, in welk geval persoonsgegevens die JTI heeft over zijn klanten onderdeel van de overgedragen activa vormen.
• Als we verplicht zijn om jouw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden of verkoopvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, de eigendom of veiligheid van JTI, klanten van JTI of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en het terugdringen van het kredietrisico.

WAAR SLAAN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS OP

De gegevens die wij over jou verzamelen kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een plaats buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER actief zijn of die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Deze medewerkers kunnen zich bezighouden met, onder andere, de uitvoering van jouw order, het verwerken van jouw betaalgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs nodig is om ervoor te zorgen dat jouw gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.
Alle informatie die jij ons verschaft wordt op onze beveiligde servers opgeslagen.

GEGEVENSBEVEILIGING

Zodra wij jouw informatie hebben ontvangen, zullen wij passende procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen en te voorkomen dat jouw informatie onbedoeld verloren gaat. Wij beperken de toegang tot jouw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, aannemers en overige derden die zakelijk gezien hiertoe een ‘need-to-know’ hebben. Zij zullen jouw informatie uitsluitend verwerken op onze aanwijzingen en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van jouw gegevens die naar onze site worden gestuurd, niet garanderen. Wij hebben procedures in het leven geroepen over hoe te handelen wanneer er sprake is van een verdachte gegevensinbreuk en zullen jou en een eventueel van toepassing zijnde toezichthouder van een inbreuk in kennis stellen als wij daartoe wettelijk gehouden zijn.

HOE LANG HOUDEN WIJ JOUW INFORMATIE VAST

Wij houden jouw informatie slechts vast zolang als nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, en om te voldoen aan wettelijke, administratie- en rapportagevoorschriften.
Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw informatie, de doeleinden waarvoor wij jouw informatie verwerken en of wij deze doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

JOUW RECHTEN OP GROND VAN DE WET

Onder bepaalde omstandigheden heb je de volgende rechten op grond van de algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot jouw informatie:
• Verzoek om toegang tot jouw persoonsgegevens (dit wordt een “inzageverzoek betrokkene” genoemd).
• Verzoek om correctie van jouw persoonsgegevens indien deze onvolledige of onjuiste informatie bevatten.
• Verzoek om het schrappen van jouw informatie als er voor ons geen goede reden is om jouw informatie te verwerken, of als jij je recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van informatie met succes hebt uitgeoefend.
• Bezwaar maken tegen het verwerken van jouw informatie als wij een beroep doen op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en jij van mening bent dat dit jouw fundamentele rechten en vrijheden beïnvloedt. (Houd er rekening mee dat wij zwaarwegende belangen kunnen hebben om informatie te verwerken die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden).
• Verzoek om beperking van de verwerking van jouw gegevens in de volgende omstandigheden: (a) indien je wilt dat wij de juistheid van jouw informatie vaststellen; (b) indien ons gebruik van de informatie onwettig is, maar jij niet wilt dat wij de informatie wissen; (c) indien je ons nodig hebt om de informatie te bewaren, ook indien wij deze niet langer nodig hebben, om juridische claims te formuleren, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) indien je bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van jouw informatie door ons, maar wij moeten nagaan of wij zwaarwegende gerechtvaardigde redenen hebben om deze te gebruiken.
• Verzoek om overdracht van jouw informatie aan jou of aan een derde.
• Het recht om je toestemming in te trekken als wij een beroep doen op jouw toestemming om je gegevens te verwerken.
Als je enige van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via infoNL@logicvapes.com.
Je bent geen kosten verschuldigd voor inzage in je persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als je verzoek duidelijk ongegrond, herhaald of buitensporig is. Daarnaast kunnen wij in deze omstandigheden weigeren om aan je verzoek te voldoen.
Het kan nodig zijn dat wij je om specifieke informatie vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en je recht op inzage van je persoonsgegevens (of om je andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat jouw informatie niet wordt bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met je opnemen om je te vragen om meer informatie in verband met je verzoek om ons antwoord te versnellen.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan je worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in ons Privacybeleid zijn aangebracht.