GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR VOORDAT JE DEZE WEBSITE GEBRUIKT

Deze gebruiksvoorwaarden (tezamen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) informeren je over de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van onze website www.logicvapes.nl en hieraan gerelateerde micro-sites (onze site), als gast of als geregistreerd gebruiker. Het gebruik van onze site omvat toegang daartoe, rondkijken op de site en je laten registreren om onze site te gebruiken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze site gaat gebruiken; deze zijn van toepassing op jouw gebruik van onze site.

Door onze site te gebruiken, bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat je deze zult naleven.

Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dien je onze site niet te gebruiken.

OVERIGE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op jouw gebruik van onze site:

  • Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder wij persoonsgegevens verwerken die wij van jou verzamelen of die jij ons verschaft. Door onze site te gebruiken, geef je toestemming voor deze verwerking en sta je ervoor in dat alle gegevens die jij ons verschaft juist zijn.
  • Ons cookiesbeleid, waarin je informatie kunt vinden over de cookies op onze site.

INFORMATIE OVER ONS

Deze website wordt beheerd door Japan Tobacco International Company Netherlands B.V., gevestigd aan Bella Donna 4, 1181RM Amstelveen, Nederland (“Wij”).

WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen.

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om te zien of wij wijzigingen hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn.

WIJZIGINGEN AAN ONZE SITE

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en mogen de content te allen tijde wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de content op onze site op elk moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken.

Wij garanderen niet dat onze site of de content die hierop geplaatst is, juist of volledig is.

TOEGANG TOT ONZE SITE

Je dient 18 jaar of ouder te zijn om toegang te hebben tot onze site en voor toegang tot onze site dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.

Onze site is gratis beschikbaar.

Wij garanderen niet dat onze site of de content die hierop geplaatst is, altijd beschikbaar is of ongestoord gebruik mogelijk maakt. Toegang tot onze site is op tijdelijke basis toegestaan. Wij mogen onze site zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, onderbreken of wijzigen. Wij zijn er jegens jou niet voor aansprakelijk indien onze site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

Jij bent er verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die toegang krijgen tot onze site via jouw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in het hierop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn middels auteursrecht en verdragen wereldwijd beschermd. Al deze rechten worden voorbehouden.

Je mag de papieren of digitale kopieën van materialen op geen enkele manier wijzigen en je mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als auteur van de content van onze site dient te allen tijde te worden erkend.

Je mag geen enkel deel van de content van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dat je hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers hebt gekregen.

INFORMATIE OP ONZE SITE

De content op onze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen af of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site nauwkeurig, volledig of actueel is.

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de Nederlandse wet.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen en andere voorwaarden uit die expliciet of impliciet van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

  • – het gebruik van onze site of de onmogelijkheid om onze site te gebruiken; of
  • – gebruik van of vertrouwen op de content die getoond wordt op onze site.

Als je een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

  • gederfde winst, omzet of inkomsten, verlies van zakelijke activiteiten;
  • onderbreking van de bedrijfsvoering;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, schade aan goodwill of reputatie; of
  • indirecte of gevolgschade.

Als je een consument bent, houd er dan rekening mee dat wij onze site alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. Je gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en we zijn jegens jou niet aansprakelijk voor gederfde winst of verlies van zakelijke activiteiten, of voor bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service (DoS) aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma’s, data of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van je gebruik van onze site of het downloaden van content hierop, of op een website die daaraan is gekoppeld.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van websites waarnaar op onze site een link is opgenomen. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit jouw gebruik van deze links.

VIRUSSEN

Wij garanderen niet dat onze site veilig of zonder bugs of virussen is.

Jij bent verantwoordelijk voor het configureren van jouw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. Je dient je eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

Je mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal aan te brengen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Je mag geen pogingen doen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, of een server, computer of database die verbonden is met onze site. Je mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service (DoS) aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door je identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk zal jouw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

DOORLINKEN NAAR ONZE SITE

Je mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat je dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt. In het bijzonder mag je niet naar onze homepage linken vanaf websites waarvan bekend is dat ze gebruikt worden door personen jonger dan 18 jaar.

Je mag geen link plaatsen op een zodanige wijze dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of bevestiging van onze kant wordt gesuggereerd waar deze niet bestaat.

Je mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet van jou is.

Onze site mag niet worden geplaatst op een andere site, noch mag je een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.

Als je gebruik wilt maken van content op onze site anders dan hierboven aangegeven, neem dan contact op met infoNL@logicvapes.com.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing. Jij en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbank in Amsterdam exclusief bevoegd is.

HANDELSMERKEN

“Logic” en “COMPACT” zijn geregistreerde handelsmerken.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Om contact met ons op te nemen, stuur je een e-mail naar infoNL@logicvapes.com.

Dank voor je bezoek aan onze site.